K

Kaba, K. N., 146, 211 Kaba, N. K., 328 Kaback, H. R., 96, 98 Kable, E. P., 216 Kachar, B., 191 Kadoya, H., 152, 153 Kaestner, L., 213 Kagan, V. E., 169 Kahn, C. R., 344 Kahn, E., 213, 214, 215 Kahn, R. A., 151 Kaidenhoff, R., 524 Kaiser, S., 215 Kakidani, H., 291

520, 522, 523, 524, 525, 526 Kallfelz, F. A., 440, 442 Kalmanti, M., 234, 235 Kaltenbach, S., 146, 212 Kalwa, H., 191 Kamada, Y., 31 Kamath, S., 374 Kamei, A., 113 Kamisaki, Y., 447 Kamiya, A., 114, 123, 424 Kamiya, Y., 523 Kampa, M., 228 Kanai, Y., 449

Kanapathipillai, M., 357, 358

Kanazawa, I., 249

Kappert, G., 440, 441, 442, 449, 450, 451, 452 Kappes, R. M., 92, 94 Kapulnik, Y., 519, 520, 524, 525, 526 Kapur, S., 131

Kapus, A., 187, 284 Karin, M., 131, 147, 210, 271 Karlgren, S., 30, 32, 33, 40 Karlstrom, G., 381, 390 Karmann, U., 523 Karoonuthaisiri, N., 95 Karpilow, J., 194 Karplus, M., 374, 375, 390 Kasamo, K., 520, 525 Kastner, G., 344

Katanosaka, Y., 190, 193

Kawaguchi, T., 130

Kazlauskas, A., 210

Keegstra, K., 508

Khosravi-Far, R., 299

Khvorova, A., 194

Kim, C., 184, 188, 189, 193 Kim, H., 71 Kim, H. S., 95 Kim, J., 254, 257

Kindelberger, D., 65

Kircheis, G., 451

Kirschenbaum, A., 213

Kishimoto, S., 442

Kishitani, S., 431

Kitagawa, K., 210

Kitagawa, Y., 520

Kitamura, H., 212

Kjellbom, P., 507

Kobayashi, M., 123

Koblan-Huberson, M., 190

Komamura, K., 190

Komwatana, P., 213

Konieczkowski, M., 192

Korbmacher, C., 213

Kornberg, A., 247

Kosofsky, B., 300

Kowalewski, J., 374

Krahenbuhl, S., 147

Krahling, S., 169

Kramer, R., 48, 49, 83, 84, 85, 88, 92, 93, 94, 95,

97, 98, 99, 100 Kramer-Zucker, A., 192 Krantz, M., 29, 30, 34, 35, 36, 37, 40 Krasnikov, V., 49 Krasnosselskaia, L., 3, 12, 15 Kratskin, I., 447 Kreps, J. A., 113 Krieglstein, J., 214 Krishnan, B., 363 Krisp, A., 100

Krivosic, V., 300

Kronenberger, B., 152

Krynicki, K., 379

318, 319, 449 Kubo, M., 327, 329, 330 Kuchler, K., 513 Kuehl, P. M., 300 Kuhlbrandt, W., 511 K├╝hlkamp, T., 319 Kuiper, J. M., 49 Kullak-Ublick, G. A., 318 Kultz, D., 132, 242, 271, 280, 281, 282 Kumar, G., 191 Kumar, R., 399 Kumashiro, R., 130, 317 Kun, J., 212 Kundu, K. K., 482, 483

Kunte, H. J., 82, 89, 90, 91, 94 Kuo, M. M. C., 52, 59 Kurisu, S., 228 Kuromori, T., 123 Kurosawa, M., 358, 369 Kurosky, A., 189, 192, 194, 195 Kurth, J. H., 300

Kurz, A. K., 133, 138, 139, 317, 440, 451 Kusaka, J., 98 Kuszak, J. R., 452 Kuwahara, A., 523 Kuwahara, M., 510 Kwak, S., 249 Kwak, S. S., 520 Kwan, H. Y., 214 Kwan, K. Y., 191 Kwon, E. D., 132, 271, 281, 282 Kwon, H. M., 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 265, 281, 282, 283, 284, 288, 289, 440, 452 Kwon, M. H., 440 Kwon, M. S., 253 Kwon, T. H., 510 Kyozuka, K., 212 Kyriakis, J. M., 271

Was this article helpful?

0 0

Post a comment